ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, UB I WSPÓŁZAWODNICTWA
XIV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy
5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

pobierz w wersji pdf

OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa i współzawodnictwa obowiązujące na XIV Rajdzie Pieszym Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, zwanym dalej „Rajdem” organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK, zwane dalej „Organizatorem” bądź „Sztabem Rajdu”, który odbędzie się między 25 czerwca a 28 czerwca 2016 na terenie Borów Tucholskich.
2. Komendant Rajdu jest osobą bezstronną – nie należy do tzw. grupy UB.
3. Uczestnicy Rajdu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

BEZPIECZEŃSTWO

4. Podczas całego Rajdu, opiekę nad członkami patrolu sprawuje opiekun – patrolowy.
5. Podstawową opiekę medyczną w czasie całego Rajdu zapewniają sobie uczestnicy samodzielnie (obowiązkowa apteczka w patrolu).
6. Patrolowy zobowiązany jest posiadać ze sobą sprawny telefon komórkowy (pod względem: środków na koncie oraz naładowanej baterii), którego numer podany został do wiadomości Sztabu Rajdu. Sztab nie zapewnia możliwości ładowania telefonu podczas marszu – odpowiednie zabezpieczenie się leży po stronie uczestników.
7. Ze względów na bezpieczeństwo, patrolowy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Komendanta Rajdu, poprzez SMS na nr 606-124-755, o miejscu noclegu patrolu oraz o porannym wyruszeniu w trasę /w treści SMSa należy podać miejsce noclegu, godzinę dotarcia/wyruszenia/ oraz podpis patrolu. Dodatkowo Sztab Rajdu zastrzega sobie możliwość zweryfikowania miejsc noclegowych. Oszustwo może skończyć się nawet dyskwalifikacją całego patrolu.
8. Zakazane jest poruszanie się po drogach wymienionych w rozkazach.
9. Zakazane są kąpiele w jeziorach, rzekach i innych zbiornikach wodnych, chyba że w składzie patrolu jest ratownik WOPR z aktualnymi uprawnieniami, który bierze odpowiedzialność za kąpiel.
10. Bezpieczeństwo przede wszystkim – gdyby coś złego się działo, należy bezzwłocznie powiadomić Sztab Rajdu.

GRUPA UB

11. Grupa UB składa się z wyznaczonych przez Sztab Rajdu osób, których zadaniem jest złapanie partyzanckich oddziałów maszerujących przez Bory Tucholskie.
12. UBowcy są oznakowani – posiadają na ramieniu czerwoną opaskę, a ich służbowe samochody czerwoną wstążkę zamocowaną na samochodzie oraz kartkę z logo Stowarzyszenia w widocznym miejscu. UB wykorzystuje w pościgu samochody, patrole piesze, techniki obserwacji na odległość i broń (hukową).
13. Urząd Bezpieczeństwa działa 24h / dobę – wskazane jest wystawianie wart na postojach, noclegach itp.
14. Grupa UB łapie patrole na całej trasie Rajdu z wyjątkiem miejsc koncentracji i w odległości 100m od nich.
15. UBowcy organizują łapanki i obławy bez ograniczeń czasowych i miejscowych – przez cały czas trwania Rajdu trzeba zachować czujność.
16. Złapanie przez UB rozumieć należy jako klepnięcie członka patrolu przez funkcjonariusza UB.
17. Za złapanie poszczególnych uczestników przez UB patrol otrzymuje punkty karne (za każdego złapanego 1pkt), liczone do punktacji całości Rajdu. Przy czym złapanie osoby z flagą liczy się 10pkt, porzucenie flagi 20pkt a złapanie patrolowego 5pkt. Skuteczna ucieczka całego patrolu to 5pkt dodatnich. W przypadku zaobserwowania patrolu bez przeprowadzenia obławy (np. ze względu na odległość) UB odnotowuje godzinę i dopisuje 3pkt karne na konto patrolu.
18. Patrole nie mogą łapać funkcjonariuszy UB. Natomiast mogą zdobyć oznakowanie (czerwoną wstążkę) samochodu UB w sposób niepostrzeżony – za zdobycie oznakowania patrol dostaje 10 pkt dodatnich.
19. Gdy na dany patrol została przeprowadzona skuteczna akcja grupy UB, następna akcja na ten patrol może odbyć dopiero po 1 godzinie od ostatniej akcji grupy UB. Pod określeniem skuteczna, należy rozumieć, że co najmniej jedna osoba z danego patrolu została schwytana przez grupę UB.
20. Znakiem końca akcji grupy UB jest potrójny sygnał gwizdka wykonany przez grupę UB. Po tym sygnale patrol zobowiązany jest stawić się przy grupie UB, w celu zakończenia obławy i zabrania swoich rzeczy.
21. Grupa UB ma obowiązek odnotować fakt złapania patrolu w swojej dokumentacji oraz dokumentacji patrolu.
22. W razie gdyby grupy UB zadziałały wbrew wyżej wymienionym zasadom – należy powiadomić o tym Komendanta Rajdu i Komendanta UB.
23. Patrole powinny unikać ucieczki przed obławą UB na ruchliwych drogach i na prywatnych posesjach. W przypadku dobrowolnego poddania się patrolu w takim miejscu do punktacji dopisywane jest tylko 5pkt karnych.
24. Informacje, pytania dot. zasad oraz sprawy sporne proszę zgłaszać do Komendanta UB.

RYWALIZACJA

25. Patrole za wykonywanie zadań, ogólną prezencję, zachowywanie zasad partyzanckich, zdobycie wstążki samochodu UB są punktowane. Punktacja oparta jest o arkusz przebiegu trasy, jaki patrole będą prowadziły.
26. Ze względu na różnorodność tras i zadań, każda z tras może podlegać różnej punktacji, która na końcu jest normowana względem wszystkich patroli.
27. Patrole mogą otrzymać punkty karne za: bycie złapanym przez funkcjonariusz UB, niegodne zachowanie, oszukiwanie.
28. Patrole poruszają się od miejsca startowego do końca tras Rajdu wyłącznie pieszo.Inna forma przemieszczania się jest niedozwolona. Sztab Rajdu dopuszcza możliwość podjechania fragmentu trasy (fragment o długości 10 km) – o tym fakcie należy bezzwłocznie powiadomić Sztab Rajdu. Nieprzestrzeganie tego punktu wiąże się z dyskwalifikacją oraz może się zakończyć wykluczeniem patrolu z dalszego uczestnictwa w Rajdzie.
29. Za nieprzestrzeganie zasad nałożonych przez Organizatorów – pisemnych, słownych czy też obyczajowych, łamanie przepisów prawa Sztab Rajdu może podjąć decyzję o ewentualnym wykluczeniu członków bądź też całego patrolu z dalej części Rajdu.

KONTAKT ZE SZTABEM RAJDU

30. Podczas kontaktu (telefonicznego czy SMSowego) z Komendantem Rajdu, Członkami Sztabu Rajdu należy podać nazwę Patrolu. Brak spełnienia tego warunku będzie traktowany jako prowokacja – anonimów nie obsługujemy.
31. Podajemy 5 telefony kontaktowe:
606-124-755 – Piotr Malinowski – Komendant Rajdu, zgłaszanie noclegów
733-328-393 – Anna Niwińska – Sztab Rajdu, sprawy związane z Rozkazami
603-853-669 – Robert Jamroz – Sztab Rajdu, sprawy związane z Rozkazami
501-582-102 – Tomasz Kowalczyk – sztab Rajdu, lekarz, sprawy zdrowotne
795-424-192 – Piotr Dowżenko – Komendant UB, sprawy sporne UB