Statut Stowarzyszenia Historycznego
im. 5 Wileńskiej Brygady AK

Uchwalony przez Spotkanie Założycielskie
Stowarzyszenia Historycznego im. 5 Wileńskiej Brygady AK
w dniu 15.08.2010 r.

zmieniony uchwałą:
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w dniu 21.02.2011 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie jest niezależne organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek organizacji, partii politycznej czy ugrupowania.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sopot.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, skupiającym miłośników i badaczy historii Polski jako członków rzeczywistych oraz inne osoby fizyczne i prawne jako członków wspierających.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń realizujących zbliżone cele działania.

3. Stowarzyszenie może współtworzyć związki stowarzyszeń i brać udział w życiu publicznym we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

II. Cele Stowarzyszenia.

§ 4

1. Propagowanie i poszerzanie wiedzy nt. historii Polski oraz wspieranie działań innych podmiotów i osób w tej dziedzinie.

2. Propagowanie wzorów postaw etycznych i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK.

3. Wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży.

4. Upamiętnianie ważnych wydarzeń i osób w historii Narodu Polskiego.

5. Pomoc kombatantom, działaczom społecznym na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych.

§ 5

Zakładane cele Stowarzyszenie osiągać będzie poprzez:

1. Podejmowanie współpracy z innymi organizacjami i środowiskami na rzecz popularyzacji i poszerzenia wiedzy o historii Polski.
2. Organizację cyklicznego Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki” oraz innych imprez upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.
3. Konsultacje i opiniowanie aktów prawnych, badań, opracowań naukowych, publikacji i innych form wpływających na stan wiedzy historycznej.
4. Organizowanie i wspieranie działalności propagującej wiedzę nt. historii Polski.
5. Wspieranie badań naukowych i działań upamiętniających.
6. Działalność publicystyczną, wydawniczą i informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Inne sposoby wypracowane przez członków.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych po złożeniu wniosku na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie jej w poczet członków.

§ 7

1. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym na podstawie wniosku kandydata popartego przez dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić obowiązek wpłaty wpisowego.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna respektująca cele Stowarzyszenia i przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w trybie § 7 Statutu.

2. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wyróżnia się swoją postawą i działaniami na rzecz niepodległości Polski. Uchwałę o przyznaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje w następujących okolicznościach:

1.1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
1.2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek, jeżeli uprzednie upomnienie nie odniosło skutku,
1.3. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania działań członka za sprzeczne ze statutem i szkodliwe dla Stowarzyszenia,
1.4. śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 10

1. Członek rzeczywisty ma prawo:

1.1. wybierać i odwoływać członków Władz Stowarzyszenia,
1.2. być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,
1.3. uczestniczyć w formułowaniu stanowisk i uchwał Stowarzyszenia,
1.4. zgłaszać wnioski do wszystkich Władz Stowarzyszenia,
1.5. brać udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia w sprawach jego dotyczących.

§ 11

1. Członek rzeczywisty i wspierający ma obowiązek:

1.1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
1.2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
1.3. propagować działalność Stowarzyszenia,
1.4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12

1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia. Ponad to, o ile oprócz składek członkowskich wniósł wkład finansowy, ma prawo wymagać od Stowarzyszenia przedstawienia sprawozdania z wykorzystania przekazanych środków.

2. Członek Honorowy jest zwolniony z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Ma, na zasadzie pierwszeństwa, prawo korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczenia we wszystkich formach jego pracy.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1.1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
1.2. Zarząd Stowarzyszenia,
1.3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1.1. uchwalanie Statutu oraz jego zmian i uzupełnień,
1.2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
1.3. ustalenie składek członkowskich,
1.4. wybór Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu Stowarzyszenia,
1.5. wybór Komisji Rewizyjnej,
1.6. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
1.7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
1.8. rozpatrywanie innych spraw przypisanych Statutem.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy uchwałach o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia obowiązuje bezwzględna większość głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych oraz na wniosek poparty przez 10% zebranych.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa sesję zwyczajną raz na rok na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku nie przybycia na zebranie przynajmniej połowy członków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zebranie w drugim terminie w odstępie do 7 dni, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Na wniosek co najmniej 20% spośród liczby członków rzeczywistych, bądź Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje sesję nadzwyczajną w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania zebrania w tym terminie przez Zarząd Stowarzyszenia zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

2.1. uchwalanie i realizacja planów działalności oraz budżetu,
2.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2.3. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
2.4. decydowanie o sprawach zatrudnienia i płac pracowników etatowych Stowarzyszenia,
2.5. opracowanie i przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
2.6. powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych struktur Stowarzyszenia,
2.7. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
2.8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, o ile Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji może nastąpić drogą dokooptowania spośród osób, które zajęły dalsze miejsca w trakcie wyborów. Takie uzupełnienie może dotyczyć co najwyżej 50% składu Zarządu Stowarzyszenia.

4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.

5. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

6. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.

7. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych lub na wniosek jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

8. Do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.1. kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia,
1.2. kontrolowanie zgodności działań Zarządu Stowarzyszenia ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
1.3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia z działalności,
1.4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
1.5. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

V. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia.

§ 17

Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, gotówka, papiery wartościowe.

§ 18

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1.1. składki członkowskie i wpisowe,
1.2. dotacje i subwencje,
1.3. wpływy z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1.4. darowizny i zapisy,
1.5. wpływy z działalności statutowej i dochody z majątku.

2. Fundusze są przeznaczone na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Stowarzyszenia.

§ 19

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 20

1. Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem i prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism sporządzanych w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 21

Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie §14 ust.2 niniejszego Statutu.

§ 22

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Komisji Rewizyjnej o ile Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

§ 23

Uchwała likwidacyjna winna określać cel, na jaki mają być przeznaczone środki likwidowanego Stowarzyszenia.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 24

W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych, decyzje podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach i innych obowiązujących przepisach prawa.