Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK

SH logotyp oficjalny15 sierpnia 2010 roku, w 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, założone zostało Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK.

Stowarzyszenie nasze skupia miłośników i badaczy historii Polski z terenu całego kraju. Są wśród nas zarówno nauczyciele jak i studenci, urzędnicy i pracownicy fizyczni, harcerze ZHR i ZHP. Łączy nas pasja historyczna i patriotyzm.

Celem naszej działalności jest przede wszystkim propagowanie i poszerzanie wiedzy na temat historii Polski oraz wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży. Propagujemy wzory postaw etycznych i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego, upamiętniamy ważne wydarzenia i osoby w historii Narodu Polskiego. W naszym działaniu staramy się szczególnie uwzględniać postawę żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, dowodzonych przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”.

Aby to urzeczywistnić podejmujemy współpracę z innymi organizacjami i środowiskami. Współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej, Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Trójmiejską Grupą Rekonstrukcji Historycznych i wieloma innymi.

Organizujemy cyklicznie Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki” oraz inne imprezy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym rekonstrukcje historyczne, wykłady czy publikacje. Wielu członków naszego Stowarzyszenia to specjaliści historii najnowszej Polski, udzielający konsultacji i opiniujący akty prawne. Prowadzimy badania naukowe a zdobytą wiedzę przekazujemy w formie opracowań naukowych, publikacji popularno-naukowych jak też innych form wpływających na stan wiedzy historycznej polskiego społeczeństwa. Staramy się także nieść pomoc kombatantom, działaczom społecznym na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych.

W swoim działaniu opieramy się na wytycznych ostatniego rozkazu Dowódcy Armii Krajowej:

Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego.

I rozkaz ten, jako spadkobiercy pokolenia AK pragniemy wypełniać.